<<<< Days & Months >>>>

 

Mäntig
แมนติก        (วันจันทร์)
Jänner
แยนเน่อะ         (เดือนมกราคม)
Zistig
ซิสติก             (วันอังคาร)
Februar
เฟรบบรูอาร์      (เดือนกุมภาพันธ์)
Mittwuch
มิทโหวคเค่อะ    (วันพุธ)
März
แมรซ                 (เดือนมีนาคม)
Donnschtig
ดอนฉะติก          (วันพฤหัส)
April
อาฟปลิว            (เดือนเมษายน)
Frytig
ฟริ๊ทติก                (วันศุกร์)
Mai
มัย                     (เดือนพฤษภาคม)
Samschtig
ซ๊ามฉะติก           (วันเสาร์)
Juni
ยู้นี่                     (เดือนมิถุนายน)
Sunntig
ซู๊นติก                 (วันอาทิตย์)
Juli
ยู้ลี่                      (เดือนกรกฎาคม)
 
Ougust
โอกุสทึ                (เดือนสิงหาคม)
Tag
ต๊าก                      (วัน)
Septäämber
แซ๊ฟแทมเบ่อะ   (เดือนกันยายน)
Monet
โม้เน๊ท                 (เดือน)
Oktober
อ๊อคโทเบ่อะ        (เดือนตุลาคม)
Jahr
ยา                         (ปี)
November
โน๊แวมเบ่อะ      (เดือนพฤศจิกายน)
Jahreszyt
ยาเรซซี่ดทฺ           (ฤดู)
Dezämber
เด้แซมเบ่อะ       (เดือนธันวาคม)
 
 
Fruehlig
ฟรูลิ่ง                    (ฤดูใบไม้ผลิ)
Summer
ซูมเม่อะ             (ฤดูร้อน)
Herbscht
แฮร๊ฟชฺ                  (ฤดูใบไม้ล่วง)
Winter
วิ้นเท่อะ              (ฤดูหนาว)

Copyright © 2003 Pallswiss All Rights Reserved